BADANIA

EEG mózgu

Elektroencefalografia (elektroencefalogram, EEG) to badanie, którego celem jest ocena bioelektrycznej czynności mózgu, a co za tym idzie – stanu czynnościowego ośrodkowego układu nerwowego. Elektroencefalogram jest pomocny w diagnostyce wielu chorób układu nerwowego, zwłaszcza padaczki. Dzięki EEG można określić także rodzaj śpiączki i ocenić stan zdrowia chorych z guzami mózgu.

Badanie słuchu – Audiometr oscilla i maico speech

To audiometry diagnostyczne, wykonujące badania przewodnictwa powietrznego oraz kostnego, działające przy współpracy z komputerem PC. Maico Speech jest jedynym narzędziem do badania słuchu u dzieci z trudnościami komunikacyjnymi.

Diagnoza Centralnego Przetwarzania Słuchowego za pomocą Screeningowego Audiometru Tonalnego z Testami Centralnymi i modułem terapeutycznym SAT II

Urządzenie umożliwia precyzyjną ocenę sprawności narządu słuchu u dzieci (od 4 r.ż.), młodzieży i osób dorosłych. Składa się z modułu diagnozy słuchu obwodowego oraz modułu diagnozy centralnego przetwarzania słuchowego. Przeprowadzenie badania nie wymaga kabiny ciszy i możliwe jest w warunkach standardowego gabinetu.

Badanie wzroku

Wykonujemy badania wzroku, obejmujące kompleksowo widzenie obuoczne, poprzez wady wzroku, heteroforie i heterotropie, niedowidzenia czy zaburzenia akomodacji. Poza tym badania przygotowujące do terapii OVT.

Diagnoza intelektu

Diagnoza intelektu za pomocą najnowszych narzędzi diagnostycznych dostępnych na rynku. Stanford – Binet 5 to powszechnie stosowany na świecie, indywidualnie przeprowadzany specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze.

Badanie testem leiter-3

Leiter-3 jest jedynym testem całkowicie niewerbalnym. Badanie odbywa się bez użycia słów, co pozwala na wykorzystywanie go w badaniu dzieci, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy.

DSR – Dziecięca Skala Rozwojowa

Narzędzie pozwala na wczesne wykrywanie sygnałów zaburzeń i opóźnień w rozwoju; wykrywanie słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka; ocena ważnych dla rozwoju cech temperamentu; może służyć do badań przesiewowych, do określania kierunku oddziaływań stymulacyjnych lub korekcyjnych.

Badanie logopedyczne

Posiadamy Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD. Jest to test służący do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Narzędzie uzyskało pozytywną rekomendację Polskiego Związku Logopedów.
Skale Inteligencji i Rozwoju IDS
Skale Inteligencji i Rozwoju IDS to narzędzie umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji dzieci w wieku 5-10 lat. IDS-P Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym
Neuropsychologiczna Diagnoza Dziecka (NDD)
Neuropsychologiczna Diagnoza Dziecka (NDD) jest narzędziem przeznaczonym do badania dzieci w wieku 4-10 lat. Metoda jest przeznaczona do badania dzieci z problemami rozwojowymi. Zawiera próby diagnostyczne o różnym poziomie trudności, od bardzo łatwych do trudniejszych, które pozwalają na stwierdzanie deficytów poznawczych u dzieci w różnym wieku i z różnym poziomem zaburzeń.

Badanie rehabilitanta

Lekarz rehabilitacji medycznej zajmuje się badaniem pacjenta, wypisywaniem recept i wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne, zlecaniem dodatkowej diagnostyki (EKG, USG, RTG, MM, spirometrii i innych), oceną wyników badań dodatkowych, oceną układu ruchu (mięśni, kości, stawów), kwalifikacją pacjenta do zabiegów fizykalnych i kinezyterapii.

Badanie lekarza otolaryngologa

Badanie wykonuje lekarz otolaryngolog, wyposażony w lampę czołową oraz narzędzia laryngologiczne.
Badaniem objęte są następujące narządy:
Nos, jama ustna i gardło, nosogardło, uszy, krtań.

Diagnoza Integracji Sensorycznej

Diagnoza z zakresu Integracji Sensorycznej, która pozwala ocenić przetwarzanie bodźców sensorycznych przebiega zazwyczaj podczas kilku spotkań i oparta jest o profesjonalne testy i próby.
Autyzm, Asperger
Wykonujemy badania pod kątem autyzmu, w tym zespołu Aspergera z wykorzystaniem narzędzia ADOS -2. Jest to protokół obserwacji zachowań charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu. ADOS-2 określany jest na świecie jako element “złotego standardu” diagnozy autyzmu, pomaga specjalistom bardziej obiektywnie i trafnie oceniać zachowania. Jest badaniem, które stosujemy w diagnozowaniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

diagnozy pedagogiczne

Wykonujemy diagnozy pedagogiczne wystandaryzowanymi testami już od 1 miesiąca życia dziecka do osób dorosłych. Diagnozujemy w kierunku specyficznych trudności w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia).